Tyto internetové stránky Vlastivědného spolku Českolipska slouží k lepší komunikaci nejen se členskou základnou, ale i se širší veřejností. Naleznete zde základní informace o spolku, ale zárověň informace o akcích připravovaných, či již  uskutečněných.

Vlastivědný spolek Českolipska
Střelnice 3035
470 01 Česká Lípa
Číslo účtu: 900545399/0800 (ČS Česká Lípa)

Členské příspěvky ve výši 150,- Kč na běžný rok možno zaplatit v průběhu ledna či února
v hotovosti ve Státním okresním archivu v České Lípě nebo zaslat na výše uvedený účet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novinky:

 

KRONIKA MĚSTA ČESKÉ LÍPY MISTRA HANSE KRIESCHEHO

KriescheJednu z nejvzácnějších českolipských archiválií představuje kronika města České Lípy pekařského mistra Hanse Kriescheho, jediná v originále dochovaná městská kronika jediného autora z předbělohorské doby v severních Čechách. Přestože originál kroniky není uložen v České Lípě, ale uchovává jej Knihovna Národního muzea v Praze, řadí se po bok nejvzácnějších knih českolipského městského archivu. Státní okresní archiv Česká Lípa uchovává faksimile kroniky, které zhotovil v roce 1825 Václav Hanka.
Hans Kriesche se narodil v roce 1570 a v roce 1595 byl jmenován mistrem pekařského cechu. Od roku 1598 začal psát svoji kroniku a dovedl ji do roku 1621, přičemž datum jeho smrti neznáme. Kronika obsahuje na několika prvních stranách nedatované zprávy o příchodu Slovanů do českých zemí, počátcích Českého království a hlavního města Prahy. Poté již následují datované zprávy z období let 1171–1621, přičemž zprávy do roku 1598 čerpal autor z literatury, jiných kronik či svědectví pamětníků. Teprve od té doby pocházejí zprávy z autorových vlastních poznatků, přičemž byl sám přímým účastníkem některých událostí. Celá kronika obsahuje přes 500 dobových zpráv. Přibližně 70 % zpráv se týká České Lípy a jejího blízkého okolí, cca 13 % dění v Čechách v době císaře Rudolfa II. a jeho následovníků a zbylých 17 % tvoří zprávy týkající se událostí v celé střední Evropě, přičemž válečné události se většinou dotýkají i Českého království. V absolutním pořadí vedou zprávy o hrdelních zločinech, ať již v České Lípě, v Čechách a okolních zemích střední Evropy, následují zprávy o úmrtí měšťanů v České Lípě a zprávy o vojenských událostech v celém regionu střední Evropy.
V prosinci 2016 vydal Státní oblastní archiv v Litoměřicích spolu s nakladatelstvím Scriptorium edici originálního německého znění kroniky v paralelní podobě s českým překladem, doplněnou úvodní studií, poznámkami a rejstříky.
Kroniku zpracoval a přeložil Jaroslav Panáček.

Nová kniha bude představena veřejnosti při prezentaci, která se koná 19. ledna 2017 od 16 hodin ve velké klubovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

V rámci prezentace bude možno shlédnout faksimile Kriescheho kroniky, které zhotovil v roce 1825 Václav Hanka, pravděpodobný padělatel Rukopisu královédvorského a zelenohorského.
Knihu bude možno zakoupit ve Státním okresním archivu Česká Lípa nebo objednat v nakladatelství Scriptorium za 407,- Kč.

 

V prosinci 2016 také vyšla kniha Ladislava Smejkala Skalními městy Dubska a Kokořínska, kterou je možné zakoupit v českolipských knihkupectvích.

 

 

NOVĚ:

Vlastivědný sborník Bezděz 26 - 2017
Vyšlo další číslo sborníku Bezděz 26 - 2017 pro členy, kteří řádně zaplatili členský příspěvek na rok 2017, je připraveno k vyzvednutí ve Státním okresním archivu, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa v úřední hodiny, tj. vždy v
pondělí v 8–12 a 13–17 hodin
a ve středu v 8–12 a 13–17 hodin
Pro volný prodej bude cena sborníku teprve stanovena.
Obsah je uveden v sekci Vlastivědný sborník Bezděz

 

Bibliografie Vlastivědného sborníku Bezděz
Vlastivědný spolek Českolipska vydal Bibliografii Vlastivědného sborníku Bezděz, Svazek 1–20 (1990–2011), autora Miloslava Sovadiny.
Členové spolku si ji mohou vyzvednout při zaplacení členských příspěvků ve Státním okresním archivu. Pro další zájemce je Bibliografie zdarma k dipozici buď ve Státním okresním archivu, ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, v Městské knihovně, v Městském informačním centru, v Reynkově knihkupectví a v knihkupectví U Draků.

O ostatních publikacích včetně novinek v sekci Publikace.


Matice česká,
sekce Společnosti Národního muzea v Praze,
usiluje svým působením o zkvalitnění národního vědomí a snaží se také pečovat o hroby českých spisovatelů.

Ferdinand Břetislav Mikovec (23. prosince 1826, Sloup v Čechách - 22. září 1862, Praha) byl český vzdělanec, dramatik, básník a organizátor kulturního života. Původně byl pohřben na malostranském hřbitově v Košířích. Když byl hřbitov rušen, jeho ostatky i náhrobek byly roku 1911 na přání příbuzných převezeny do rodného Sloupu v Čechách.
Protože však je dnes Mikovcův hrob v zanedbaném stavu, snaží se Matice česká o jeho opravu a restaurování.
Za tím účelem vypsala veřejnou sbírku, která má za cíl shromáždit prostředky, potřebné k opravě Mikovcova hrobu. Vyzývá proto veřejnost, které není osud hrobu českého spisovatele lhostejný, aby přispěla na jeho obnovu.

Finanční prostředky je možno zasílat na účet:

94-3500580287/0100

variabilní symbol - 145 59 234

Za zaslané příspěvky děkujeme.

Za Matici českou: Pavel Muchka, Národní muzeum v Praze.

 

 

Nejbližší akce pořádané VSČ:

 

23. září – sobota, vycházka na Hůrku
sraz v 10.00 hodin u Základní školy na Svárově
Návštěva nové vyhlídky na Hůrce. Výklad o vývoji podoby města a o geologické minulosti podají Ladislav Smejkal a Petr Mužák.

 

28. září – čtvrtek, autobusový zájezd, Podkrušnohoří III
Odjezd z České Lípy v 7.00 hodin
Trasa: Bílina – zámek s archeologickou památkou hradu, památky města, Kyselka – historický lázeňský areál, most, přenesený děkanský kostel, Litvínov – městské muzeum s historií soukenické manufaktury, Zámek Jezeří

 

Akce KPM jsou volně přístupné široké veřejnosti. Pokud není uvedeno jinak, konají se ve velké klubovně Vlastivědného muzea v České Lípě.

 

V sekci Program akcí naleznete podrobnější informace a kompletní seznam akcí pořádaných VSČ.

 

 

UPŘESNĚNÍ ČLENŮM VSČ


Vzhledem k množícím se dotazům, jak je to s volným vstupem členů spolku do expozic a na akce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, uveřejňujeme vyjádření ředitele muzea ing. Zdeňka Vitáčka:
Pro členy VSČ platí text, který mají natištěn na zadní straně členského průkazu:
„Tento průkaz opravňuje držitele bezplatně navštěvovat expozice a výstavy ve všech zařízeních VMG v České Lípě”.

To znamená, že platící členové spolku mají přístup zdarma do všech stálých expozic instalovaných v hlavní budově VMG - kláštera v České Lípě, v archeologickém muzeu v Šatlavě, na pobočce v Doksech a na pobočce v Kravařích.
Zároveň mají přístup
zdarma na všechny výstavy krátkodobě instalované ve výstavních prostorách v hlavní budově VMG - kláštera v České Lípě, v archeologickém muzeu v Šatlavě, na pobočce v Doksech a na pobočce v Kravařích.
Průkaz však
neumožňuje vstup zdarma na akce pořádané v rámci činnosti VMG. Vstupné platí členové spolku například na tyto akce: Muzejní noc, Dny evropského dědictví, Vánoční trhy a další podobné akce v areálu kláštera v České Lípě; Masopust, Velikonoce a Paličkyáda na rychtě v Kravařích a další podobné akce, které jsou pořádány se speciálním vstupným.


Členský příspěvek na rok 2017 je možné uhradit:

Výše členského příspěvku pro rok 2017 je beze změny a činí stále pouhých 150 Kč. Členský příspěvek lze uhradit  hotově a ušetřit tak na poštovném nebo bankovních poplatcích. Platbu v hotovosti můžete provést u členky spolku paní J. Jarolímkové ve Státním okresním archivu Česká Lípa, Střelnice 3035 (za katastrálním úřadem). Pokud se rozhodnete pro bezhotovostní platbu bankovním převodem, nezapomeňte připojit variabilní symbol. Je to evidenční číslo, které naleznete na členském průkazu. Jedná se o Vaše osobní členské číslo, které slouží i k identifikaci plateb posílaných složenkou nebo přímo na účet spolku. Žádáme Vás proto, abyste své členské číslo vždy uváděli (i na složenkách) jako variabilní symbol. Číslo účtu Vlastivědného spolku Českolipska je 900 545 399/ 0800. Účet je veden u českolipské pobočky České  spořitelny.       
Pokud u někoho z Vás došlo ke změně příjmení nebo adresy, oznamte nám, prosím, tuto změnu.
Kontaktní e-mailová adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefonické spojení je 488 577 805.