Vlastivědný spolek Českolipska

STANOVY VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU ČESKOLIPSKA

Preambule

Spolek vznikl v roce 1991 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů registrací u Ministerstva vnitra.
V souladu s § 3042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přizpůsobuje spolek k datu nabytí účinnosti těchto stanov svůj název a právní poměry požadavkům citovaného zákona, pokud k tomu nedošlo již k datu nabytí jeho účinnosti podle jeho § 3041.

Název a sídlo spolku
čl. 1.

Vlastivědný spolek Českolipska, Česká Lípa
Doručovací adresa: Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa

Cíle spolku, prostředky a způsob jejich naplňování
čl. 2.

Šíření poznatků o historickém vývoji a přírodních poměrech na území, jehož jádrem je oblast zahrnující území od Šluknovského výběžku až k Bezdězu a od Labe k Ještědu. Současně s tím se zaměří rovněž na vztahy mezi tímto územím a Lužicí.
Prostředky k plnění tohoto cíle jsou:
a) roční členské příspěvky
b) dary a odkazy, finanční příspěvky, granty
c) výtěžky z prodeje vlastních tiskovin
d) výtěžky z kulturních a společenských akcí a další hospodářské činnosti
Tyto cíle se budou naplňovat:
a) vydáváním vlastivědného sborníku Bezděz
b) vydáváním monografií, edic, příležitostných tisků
c) pořádáním přednášek, seminářů a exkursí formou klubu
d) spoluprací s jinými organizacemi ve společenskovědní a přírodovědné oblasti.

Členství spolku
čl. 3.

Členem spolku se může stát na základě písemné přihlášky každá fyzická osoba starší 18 let, která projeví souhlas se stanovami. V případě odmítnutí členství je možné se odvolat k rozhodnutí členské schůze. Členství zaniká vystoupením člena, jeho úmrtím, nezaplacením ročního členského příspěvku ve lhůtě 2 let nebo usnesením členské schůze pro jednání, poškozující cíle spolku.
Spolek vede seznam svých členů. Seznam členů spolku je neveřejný informační systém, který je vnitřní evidencí spolku. Přístup do seznamu členů spolku mají pouze členové výboru a výlučně v souvislosti s plněním administrativních úkolů spolku nebo zajišťováním činností směřujících k dosažení cílů spolku. V seznamu členů spolku se vede:
a) jméno a příjmení
b) datum narození
c) adresa místa trvalého pobytu
d) adresa pro doručování sdělení členům spolku, případně telefonní kontakt a e-mailová adresa.
Do seznamu členů se zapíšou údaje vedené o členovi spolku ke dni vzniku členství nového člena, a to na základě přihlášky. Přihláška obsahuje poučení žadatele o členství ve spolku a podmínkách zpracovávání jím poskytnutých údajů a jeho souhlas s jejich dalším využíváním.
Výbor průběžně prověřuje, zda údaje v seznamu členů jsou správné.
Osobní údaje vedené o členu spolku v seznamu členů spolku se po skončení členství neuchovávají a jsou ke dni skončení členství v seznamu členů zlikvidovány.

Práva a povinnosti členů
čl. 4.

Práva členů:
a) účastnit se členských schůzí, vyjadřovat se k činnosti spolku, mít pasivní a aktivní volební právo
b) přispívat svým podílem k činnosti spolku
c) zúčastnit se všech akcí spolku
d) dostávat bezplatně sborník Bezděz
Povinnosti členů:
a) dodržovat stanovy
b) řádně platit roční členský příspěvek
c) řídit se usnesením členské schůze a výboru spolku.

Orgány spolku
čl. 5.

Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) výbor
c) revizoři účtů.

a) Členská schůze je nejvyšší orgán spolku. Schází se 1x ročně, zpravidla v prvním čtvrtletí. Volí pětičlenný výbor a ke kontrole účtů volí dva revizory účtů. Členská schůze projednává výroční zprávu o činnosti, účetní zprávu a program činnosti spolku. Rozhoduje o změnách a výkladu stanov, o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. Členská schůze je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny evidovaného členstva, při hlasování rozhoduje prostou většinou. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může předseda výboru rozhodnout a) o svolání nové členské schůze v náhradním termínu nebo za b) o přerušení členské schůze a svolání náhradní členské schůze pozvánkou vyhlášenou na místě v témže dni, pokud tak vyžaduje naléhavost řešení věcí navržených v programu nebo pokud by tak bylo nezbytné v zájmu ochrany osobních ekonomických nebo profesních potřeb přítomných členů spolku. V případě rozhodnutí předsedy o členské schůzi podle odstavce a) písm. a) svolá výbor náhradní členskou schůzi novou pozvánkou. Náhradní členská schůze se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.
V případě rozhodnutí předsedy o členské schůzi podle odstavce a) písm. b.), svolá výbor spolku na místě náhradní členskou schůzi vyhlášením jejího programu a určením hodiny zahájení registrace pro ni, a to v témže dni a na tomtéž místě, v jakém se koná řádně svolaná členská schůze, poté je jednání členské schůze přerušeno a provede se nová registrace přítomných členů.
Náhradní členská schůze může usnesení přijmout za účasti libovolného počtu členů, při hlasování rozhoduje prostou většinou.
b) Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Počet členů statutárního orgánu: 5. Je volen členskou schůzí na dobu pěti let. Na první schůzi výboru, která se uskuteční nejpozději do dvou týdnů od volební členské schůze, výbor zvolí předsedu a pokladníka. Jednoho z členů výboru může pověřit organizováním klubové činnosti. Svolává členskou schůzi, pro niž vypracovává výroční zprávu. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost spolku. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, rozhoduje prostou většinou hlasů. Výbor může kooptovat jednoho až dva náhradní členy do nejbližší členské schůze, která rozhodne o jejich setrvání ve výboru do konce funkčního období celého statutárního orgánu. Členství ve výboru zaniká se zánikem členství ve spolku, uplynutím funkčního období, odstoupením na vlastní žádost nebo odvoláním členskou schůzí pro hrubé porušení povinností.
Právní dokumenty podepisuje a právní závazky přijímá předseda po projednání a schválení ve výboru spolku. Účetní dokumenty je oprávněn podepisovat předseda, pokladník a člen výboru určený výborem. Předseda svolává výbor a řídí jeho schůzi, předsedá členské schůzi.
c) Revizoři účtů: kontrolují jednou ročně finanční a hospodářskou činnost, informují členskou schůzi o své činnosti a o zjištěných závadách a o nápravných opatřeních a jejich provádění. Jejich funkční období je pětileté. Revizoři účtů nemohou být zároveň členy výboru. Funkce revizora účtu zaniká se zánikem členství ve spolku, uplynutím funkčního období, odstoupením na vlastní žádost nebo odvoláním členskou schůzí pro hrubé porušení povinností.

Hospodaření spolku
čl. 6.

Hospodaření spolku se řídí platným zákonem o účetnictví.
Hospodaření se uskutečňuje na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
O výši ročního členského příspěvku, splatného do 31. 12. běžného roku, rozhoduje členská schůze na návrh výboru.

Redakční rada
čl. 7.

Pro ediční účely zřizuje (příp. rozpouští) výbor spolku redakční radu a na návrh redakční rady jmenuje jejího vedoucího. Výbor spolku schvaluje změny ve složení redakční rady. O jednání redakční rady (zpravidla dvakrát ročně) informuje vedoucí redakční rady výbor spolku.

Zánik spolku
čl. 8.

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazku na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako VSČ.
Dokumenty spolku budou uloženy ve Státním okresním archivu Česká Lípa.

Závěrečná ustanovení
čl. 9.

V ostatních konkrétně nestanovených případech se spolek řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení, k tomuto datu pozbývají platnosti stanovy VSČ ze dne 28. května 1991.
Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzi Vlastivědného spolku Českolipska konanou dne 28. března 2015.

Česká Lípa 28. března 2015
▴ NAHORU