Vlastivědný spolek Českolipska

Publikace, které je možno zakoupit například v SOkA (Státní okresní archiv) na Střelnici nebo také ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

Jaroslav Panáček: Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století

Nová kniha Jaroslava Panáčka o fenoménu, kterým naše město žilo před 200 lety.
Česká Lípa byla ve 40. letech 19. století hned po Praze nejvýznamnějším střediskem potiskování textilu v celé tehdejší rakouské monarchii.
Bohatě výtvarně vypravená kniha, kterou vydává Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, je prvním komplexním zpracováním historie kartounek, tedy továren na potiskování textilu, v České Lípě od sklonku 18. do první poloviny 20. století.

Cena 1 450,- Kč, 317 stran, výpravná a bohatě ilustrovaná kniha


Im Land der heiligen Zdislava unterwegs

Repräsentative Veröffentlichung des Historikers Ladislav Smejkal und des Fotografen Vladimír Štěpánský, langjährige Mitarbeiter des Nuturkundemuseums und Galerie in Česká Lípa (Böhmisch Leipa). Im letzten Buch des renommierten Historikers aus Česká Lípa blicken wir in die Vergangenheit der Region zwischen dem Lausitzer und Zittauer Gebirge. Eine Region, die zu Lebzeiten von Zdislava von Lemberk, der Schutzpatronin der Region Liberec, keine Grenzen kannte und die den Ruhm dieser Heiligen verbreitete. Zittau, Oybin, Marienthal, Jablonné v Podještědí (Deutsch Gabel), Mimoň (Niemes), Ralsko, Nový Bor (Haida) …. dies ist nur eine kleine Auswahl von Orten, die die Autoren besuchten und auf ihre Weise festhielten: Ladislav Smejkal als ein Historiker und Vladimír Štěpánský mit seinen Fotografien von Burgen, Schlössern, Klöstern, Kirchen, Wallfahrtsorten, erloschenen Handelswegen und anderen Schönheiten dieser Region.

Preis 39 € (900,- Kč), 375 Seiten, reich illustriert mit Farbfotos


Krajem svaté Zdislavy

Reprezentativní publikace historika Ladislava Smejkala a fotografa Vladimíra Štěpánského, dlouholetých kolegů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. V poslední knize uznávaného českolipského historika nahlédneme do minulosti kraje mezi Lužickými horami a Žitavskem. Regionem, který za života Zdislavy z Lemberka, patronky libereckého kraje, neznal hranice, a kterým se šířil věhlas této světice. Žitava, Ojvín, Marienthal, Jablonné v Podještědí, Mimoň, Ralsko, Nový Bor …. to je jen malá ukázka míst, které autoři navštívili a každý po svém zachytili: Ladislav Smejkal perem historika a Vladimír Štěpánský fotografiemi hradů, zámků, klášterů, kostelů, poutních míst, zaniklých obchodních cest a dalších krás tohoto kraje.

375 stran, bohatě ilustrováno barevnými fotografiemi.

V prodeji ve Vlastivědném muzeu a galerii, českolipských knihkupectvích a Regionálním informačním turistickém centru v České Lípě.

Cena: 900 Kč


Požár města Česká Lípa v roce 1820

Pomyslným i skutečným završením úspěšné výstavy Zrcadla do historie se stala kniha Požár města Česká Lípa v roce 1820. Publikace však přináší mnohem více, než jenom kompletní výstavu v tištěné podobě. Již od počátku byla zamýšlena jako příležitost nejenom z několika úhlů pohledu podrobně popsat osudný požár 12. května 1820, ale především ho barvitěji zasadit do širších souvislostí celkové historie a stavebního vývoje města. A zároveň, často v unikátní detailní nebo poprvé publikované podobě, komplexně představit související ikonografické a obrazové prameny. V neposlední řadě publikováním edičních předpisů dobových literárních a úředních písemností přiblížit atmosféru a ducha té doby, kdy město muselo jako Fénix opět vstát z popela.

Čtenář se tak z pera Jaroslava Panáčka dozví mnoho zajímavostí o všech požárech v celé historii města, Michal Rádl ho podrobně, skoro po minutách, provede celou vlastní událostí požáru a Jaroslava Vondrová přiblíží, jaký ohlas měla katastrofa a následná velká vlna solidarity v dobovém tisku v celém rakouském mocnářství. Tento obraz doplňuje kompletní přepis obšírného dobového popisu požáru a přepis několika drobných dobových básnických počinů. Martin Ebel nám ozřejmí historický celostátní význam zákonného úředního dokumentu, který vznikl následkem požáru – českolipského stavebního řádu. Ten si můžete následně v originále, nebo v českém překladu celý kompletně přečíst. Jak zásadní vliv měl požár na stavební a urbanistickou proměnu města se vám v obsáhlé studii pokusí představit Michal Panáček. Jeho stať dokreslují unikátní reprodukce vybraných dobových plánů domů projektovaných a stavěných bezprostředně po požáru.

V druhém oddílu knihy následuje všech 25 zastavení po městě se stavbami ilustrujícími podobu města před osudným požárem včetně fotomontáží do současných pohledů jejich původního umístění od Atily Vöröse a Rudolfa Živce. Mezi jednotlivé kapitoly knihy jsou vloženy rozkládací přílohy velkoformátových reprodukcí historických plánů a vedut města z doby před požárem a po něm s obsáhlým popisem a historickým zhodnocením. Jako samostatná příloha je ke knize vydána i průvodcovská mapa, u níž je proměna města ukázána na soutisku historické mapy stabilního katastru z roku 1843 a současné katastrální mapy s čísly popisnými.

Knihu o 240 stranách a průvodcovskou mapu vydal Vlastivědný spolek Českolipska ve spolupráci s městem Česká Lípa a jeho Regionálním turistickým informačním centrem.

Kniha zvítězila ve 4. ročníku soutěže Kniha roku Libereckého kraje 2021 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura.

Cena: 460 Kč


Ztracené květy: plastiky a umělecká díla druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru v České Lípě

Michal Panáček, Michal Rádl, Filip Švácha, Tomáš Vlček

143 stran, barevné fotografie, vložená mapa – vítězná kniha v kategorii Nejlepší umělecká monografie a výtvarná publikace v soutěži Kniha roku Libereckého kraje 2019.

Cena: 250 Kč


140 let Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku

ISBN 978-80-906878-1-3, 203 stran, barevné fotografie, Česká Lípa 2018

Autory textů jsou Miloslav Sovadina, Olga Sykáčková, Ladislav Smejkal a Jaroslav Panáček. Knihu o rozsahu 208 stran v pevné vazbě sestavil a bohatým obrazovým materiálem doprovodil Michal Panáček.

Členové spolku obdrží výtisk knihy zdarma, pokud se o něj přihlásí ve Státním okresním archivu Česká Lípa u paní Jarolímkové.

Ostatní zájemci si knihu mohou zakoupit za 250 Kč ve Státním okresním archivu, v Reynkově knihkupectví, v Knihkupectví Rubický, v Regionálním turistickém informačním centru a ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.


Jaroslav Panáček: Česká Lípa a okolí v díle tří umělců

ISBN: 978-80-906878-0-6. barevné fotografie, 47 stran, Česká Lípa 2017

Publikace přibližuje dílo tří umělců, kteří ve svých dílech zobrazovali Českou Lípu – ulice, náměstí, památky a další objekty. Jejich obrazy, kresby a grafiky pak mají význam nejen v rovině umělecké, ale i dokumentární.

Ve druhé polovině devatenáctého století to byl rodák z Vrchlabí Eduard Steffen (1839-1893), který se po studiu na pražské akademii usadil v České Lípě. Zde působil až do své smrti a vytvořil četná díla malířská a grafická s náměty architektury v okolí, ale i oltářní obrazy. Známý je rovněž restaurováním a tvorbou nových sgrafit v roce 1883 na Červeném domě v České Lípě.

Zhruba ve stejné době konce 19. století v České Lípě žil a tvořil Johann Siegert (1870-1939), významný malíř a kreslíř, do nedávné doby téměř neznámý a také další umělec Wilhelm Reichelt (1861-1934), který jako neškolený autodidakt zachytil na svých kresbách a olejomalbách četné památky v České Lípě a okolí.

Cena publikace 60 Kč.


Jaroslav Panáček – Michal Panáček: Historismus a secese v České Lípě

ISBN 978-80-260-7246-1. 52 stran, barevné fotografie. Česká Lípa 2014

Publikace představuje veřejné budovy a obytné domy postavené v České Lípě na konci 19. a začátku 20. století v architektonickém stylu historismus a secese.

Cena publikace 60 Kč.Jaroslav Panáček – Michal Panáček: Kostely v České Lípě

ISBN 978-80-260-4688-2, 47 stran, barevné fotografie, Česká Lípa 2013
Publikace by měla obyvatelům a návštěvníkům města i všem zájemcům o historii podat ucelené informace o zaniklých a existujících kostelech v České Lípě. V úvodní kapitole je pojednáno o zaniklých kostelech sv. Petra a Pavla, sv. Mikuláše a o zaniklé židovské synagoze. Následují kapitoly o pěti dnes existujících kostelech, tj. sv. Maří Magdaleny, sv. Kříže, Narození Panny Marie, bazilice Všech svatých a kostele Církve československé husitské. Každá kapitola obsahuje kompletní údaje o historii kostela a jeho popis včetně vnitřního vybavení. Na závěr je uveden seznam vybrané literatury.
Publikace má 48 stran a obsahuje 70 barevných fotografií, rytin a kreseb.

Cena publikace 60 Kč.


Miloslav Sovadina – Bibliografie vlastivědného sborníku Bezděz 1-20 (1990-2011)

ISBN 978-80-86319-18-6, 71 stran, Česká Lípa 2011

Vydáno u příležitosti vydání jubilejního – dvacátého svazku vlastivědného sborníku Bezděz. Bibliografie dvaceti svazků Bezdězu je rozdělena na část obsahující soupis článků s historickou tématikou a na část shrnující přírodovědné příspěvky. K snazšímu vyhledávání a orientaci po bibliografii slouží připojené rejstříky – autorský, osobní a místní.


Jaroslav Panáček – Českolipské obrázky

ISBN 978-80-87100-03-5, 21 listů, Česká Lípa 2006

21 samostatných grafických listů, jejichž námětem je Česká Lípa, je doprovozeno krátkým úvodem, shrnujícím život a dílo Jaroslava Panáčka staršího i okolnosti vzniku tohoto ojedinělého souboru.

▴ NAHORU