Vlastivědný spolek Českolipska

Členství ve spolku
Členem spolku se může stát na základě písemné přihlášky každá fyzická osoba starší 18 let, která projeví souhlas se stanovami. V případě odmítnutí členství je možné se odvolat k rozhodnutí členské schůze. Členství zaniká vystoupením člena, jeho úmrtím, nezaplacením ročního členského příspěvku ve lhůtě 2 let nebo usnesením členské schůze pro jednání, poškozující cíle spolku.

Spolek vede seznam svých členů. Seznam členů spolku je neveřejný informační systém, který je vnitřní evidencí spolku. Přístup do seznamu členů spolku mají pouze členové výboru a výlučně v souvislosti s plněním administrativních úkolů spolku nebo zajišťováním činností směřujících k dosažení cílů spolku. V seznamu členů spolku se vede:
a) jméno a příjmení
b) datum narození
c) adresa místa trvalého pobytu
d) adresa pro doručování sdělení členům spolku, případně telefonní kontakt a e-mailová adresa.

Do seznamu členů se zapíšou údaje vedené o členovi spolku ke dni vzniku členství nového člena, a to na základě přihlášky. Přihláška obsahuje poučení žadatele o členství ve spolku a podmínkách zpracovávání jím poskytnutých údajů a jeho souhlas s jejich dalším využíváním.

Výbor průběžně prověřuje, zda údaje v seznamu členů jsou správné.

Osobní údaje vedené o členu spolku v seznamu členů spolku se po skončení členství neuchovávají a jsou ke dni skončení členství v seznamu členů zlikvidovány.

Do spolku je možno se přihlásit ve Státním okresním archivu v České Lípě u paní Jarolímkové (jarolimkova@soalitomerice.cz), nebo ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě u paní Pujmanové (pujmanova@muzeumcl.cz) a Vondrové (vondrova@muzeumcl.cz).

Členské příspěvky 150,- Kč ročně.

Členové spolku požívají těchto výhod:
- pravidelné zasílání programu akcí VSČ
- volný vstup do všech stálých expozic a na vernisáže výstav VMG
- jeden výtisk vlastivědného sborníku Bezděz zdarma

Přihláška ke stažení


▴ NAHORU