Vlastivědný spolek Českolipska

Vlastivědný sborník Bezděz 31 - 2022

228 stran, 250 Kč

Editorial:Panáček, Michal
ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST SPOLEČENSKOVĚDNÍ:
Panáček, Jaroslav: Záviš ze Stružnice – první Klinštejn - Záviš of Stružnice - the first Klinštejn, s. 9–21
Rejzek, Jan: Vzestup moci Berků z Dubé v neklidných dobách 15. století, 2. část - Rise of power of the Berkas of Dubá during the turbulent times of the 15th century, Part 2, s. 23–41
Sommerová, Kateřina: Muzeum na zámku Lemberk, část 1. – Kdo? Proč? A jak? - Museum at mansion Lemberk. Part 1. – Who? Why? And how?, s. 43–53
Pujmanová, Magdalena: Příběh věnování v knize: Legionář a odbojář Alois Fürbacher – The story of inscription in the book: Legionary and resistance fighter Alois Fürbacher, s. 55–69
Hofman, Marek – Kačerová, Jana: Výroba dopravních prostředků v českolipské vagónce - Building of vehicles in the wagon works, Česká Lípa, s. 71–83

ČLÁNKY A STUDIE – ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ
Petrželka, Martin – Blažej, Lukáš – Chvalkovský, Jiří – Kadlec, Josef – Klapka, Ladislav – Klapka, Václav – Vonička, Pavel – Všetečka, Josef – Zúber, Miroslav: Významné nálezy krasců (Coleoptera: Buprestidae) na Českolipsku - Significant records of jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae) in the Česká Lípa district (northern Bohemia), s. 87–111
Škoda, Richard – Blažej, Lukáš: Příspěvek k poznání nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) vybraných vřesovišť Českého Švýcarska - On the occurrence of weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of selected heathlands of Elbe sandstones (Northern Bohemia), s. 113–132

MATERIÁLY:
Škvrňák, Jan: Hrabě z Hardeggu a hrad Děvín - The Count of Hardegg and castle Děvín, s. 137–140
Panáček, Jaroslav: O Jiljově (a Nevdanově) ještě jednou - Once more about Jiljov (and Nevdanov), s. 143–147
Turek, Milan: Zapomenutý předchůdce Bacha pocházel z Čech - The forgotten ancestor of Bach stemmed from Bohemia, s. 149–155
Panáček, Jaroslav: Obraz sv. Vincence Ferrerského z farního kostela sv. Petra a Pavla v České Lípě - Picture of St. Vincenc Ferrerský of the parish church of St. Peter & Paul, Česká Lípa, s. 157–161
Janouch, Ladislav: Obnova drobných sakrálních památek na Českolipsku a Litoměřicku provedená Mgr. ak. sochařem Davidem Janouchem - Renovation of small sacral memorials in Česká Lípa and Litoměřice region carried out by Mgr. Acad. sculptor David Janouch, s. 163–169
Havránek, Petr: Skalní řícení v Loubí v roce 1999 - Rockslide in Loubí in 1999, s. 171–173

ZPRÁVY:
Panáček, Jaroslav: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2021 - Report on activities of the Society of Homeland Studies in Česká Lípa District in 2021, s. 177–179
Kozojed, Petr: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2021 - Report on activities of the State District Archives, Česká Lípa, in 2021, s. 181–184
Vitáček, Zdeněk: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2021 - Report on activities of the Museum of Homeland Studies and Gallery in Česká Lípa in 2021, s. 187–193

KRONIKA:
Sovadina, Miloslav: Poslední sbohem Ladislavu Smejkalovi (1946–2021) - The last farewell to Ladislav Smejkal (1946–2021), s. 197–202
Sovadina, Miloslav: Památce Břetislava Vojtíška - To the memory of Břetislav Vojtíšek, s. 205–208
Blažková, Jana: Zemřel PhDr. Vladislav Jindra - PhDr. Vladislav Jindra died, s. 211–214
Panáček, Jaroslav: K úmrtí Petra Charváta - To decease of Petr Charvát, s. 217
Chvalkovský, Jiří – Smolková, Veronika – Blažej, Lukáš: Českolipský entomolog Ludvík Kašpar osmdesátiletý - Eightieth birthday of entomologist Ludvík Kašpar of Česká Lípa, s. 219–225

Bezděz 31 si můžete stáhnout zde (20 MB, formát PDF).

Vlastivědný sborník Bezděz 30 - 2021

415 stran, cena 202 Kč

Editorial:Miloslav Sovadina
ČLÁNKY A STUDIE, ČÁST SPOLEČENSKOVĚDNÍ:
Jaroslav Panáček: Raně středověké pohřebiště v Dubé
Jan Rejzek: Vzestup moci Berků z Dubé v neklidných dobách 15. století, 1. část
Alexandr Putík: Joachim (Chajim) Gans Braunschweig (zemř. před 1631?) a jeho usazení v České Lípě (Je totožný s metalurgem Joachimem Gaunzem, účastníkem expedice do severoamerického Roanoke?)
Olga Baird (Yatsenko): Portrét Louisy Zenker je prací Sophie Cheradame (Život a osud majitelů portrétu, moskevských obchodníků a bankéřů Zenkerů z Valteřic)

ČLÁNKY A STUDIE – ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ
Richard Škoda – Lukáš Blažej – Dana Vébrová: Příspěvek k poznání nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea) inverzních roklí Labských pískovců (Severní Čechy)
Petr Mužák: Fosilie rohateckých vrstev v okolí Bezdězu (spodní Coniak)

MATERIÁLY:
Jaroslav Panáček: Vývoj židovského osídlení v České Lípě
Michal Gelnar: Nálezy barokního skla z katastru obce Okrouhlá na úpatí Lužických hor
Martin Aschenbrenner: Sklárna ve Svoru a české obyvatelstvo

DROBNOSTI:
Michal Gelnar: Sklářské aktivity na katastru obce Svor v Lužických horách
Miloslav Kolomazník: Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé
Martin Aschenbrenner: Karel Kinský st. a panství Sloup (1827-1831)
Jaroslav Panáček: Puškařská rodina Mašků (Maschek) v Jablonném v Podještědí
Helena Ciompová: Skládanka jménem Heinrich Strehblow
Marek Hofman - Jana Kačerová - Filip Švácha: Českolipská vagónka
Petr Havránek: Kamenná slunce
Petr Havránek: Skalní řícení v Lindavě

ZPRÁVY:
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2020
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2020
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2020

KRONIKA:
Ladislav Smejkal: Zemřel RNDr. Petr Kühn, CSc.
Petr Havránek: Miroslav Plekanec 1943-2020


Vlastivědný sborník Bezděz 29 - 2020

343 stran, cena 167 Kč

Editorial – Jaroslav Panáček
ČLÁNKY A STUDIE: Martin Benda: Velké příběhy velkého domu (Sonda do venkovského života 17. – 20. století na Kravařsku) Jaroslav Panáček: Růžový dvůr – zmizelý kout České Lípy
ČLÁNKY A STUDIE – ČÁST PŘÍRODOVĚDNÁ Lukáš Blažej – Pavel Krásenský – Martin Švarc: Střevlíkovití a drabčíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) Novodvorského rybníka V. (obec Ralsko, severní Čechy) Petr Mužák: Paleontologický průzkum odkryvů flyšoidní facie březenského souvrství u Kravař (Českolipsko)
MATERIÁLY: Michal Gelnar – Otto Kočí: Hmotná kultura sklářské osady se sklárnou Nová Huť (1750-1875) v Lužických horách Martin Aschenbrenner: Obytné interiéry zámku ve Sloupu v Čechách na přelomu 19. a 20. století Lukáš Blažej – Josef Všetečka: Potvrzení výskytu kudlanky Mantis reliosa (Linnaeus, 1758) na Českolipsku (severní Čechy) Ladislav Klapka – Jiří Chvalkovský – Josef Všetečka – Lukáš Blažej: Poznámky k výskytu kozlíčků rodu Saperda a některých dalších saproxylických brouků (Coleoptera: Cerambycidae, Cucujidae) v Zahrádkách a okolí (severní Čechy) DROBNOSTI: Harald Skala: Odkud pocházejí lustry evangelicko-luteránských kostelů v regionu mezi městy Žitavou a Löbau? Jaroslav Panáček: Továrna na kameninu a porcelán v Chlumu u Dubé Tomáš Kraus: Synagoga ve Starých Splavech Martin Aschenbrenner: Pobočka Českého svazu žen ve Svoru v posledních dvaceti letech své existence Martin Aschenbrenner: Československý svaz mládeže ve Svoru (1960-1967) Petr Havránek: Peřeje na Hamerském potoku
ZPRÁVY: Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2019 Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2019 Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2019 Lukáš Blažej: Výstava Severočeská entomologie – současnost Jaroslav Panáček: Palné zbraně ze sbírky VMG
KRONIKA: Jaroslav Panáček: Tři čtvrtě století Michala Gelnara Miloslav Sovadina: Jubilující PhDr. Jana Blažková


Vlastivědný sborník Bezděz 28 - 2019

375 stran, cena 177 Kč

ČLÁNKY A STUDIE, část společenskovědní: Jaroslav Panáček: První velké dělení Berků z Dubé v letech 1391-1402; Jaroslav Panáček – Jaroslava Vondrová: In arte voluptas: Schlaraffia Polzana; ČLÁNKY A STUDIE, část přírodovědní: Jindřich Černý – Lukáš Blažej: Motýli (Lepidotera) vybraných vřesovišť Českolipska; Jindřich Černý – Lukáš Blažej: Motýli (Lepidotera) vybraných vřesovišť Českého Švýcarska; J. Chvalkovský – L. Kašpar – V. Klapka – M. Petrželka: Příspěvek k fauně brouků (Coleoptera) čeledí Brentidae …… Českolipska; J. Kadlec – L. Blažej: Brouci vybraných pískoven a vřesovišť Českolipska;
MATERIÁLY: Vladimír Peša: Mikroregion Jestřebí v pravěku; Michal Gelnar – Dana Rohanová: Zlomek skla z bývalého hradu Falkenburk a jeho analýza; Vladimír Peša: Vlastivědná bibliografie článků v novinách Deutsch Gabeler Zeitung a Niemeser Zeitung;
DROBNOSTI: Jaroslav Panáček: Technické a umělecké mistrovství Johanna Templera a Lebedův patent; Martin Aschenbrenner: Přeložení lesnické školy z Bělé pod Bezdězem do Nových Zákup v roce 1904 (Příspěvek k dějinám zanikajícího dvora v Nových Zákupech); Stanislav Biman – Pavel Pilz: Bezděz řádovým hradem SS (Mise SS Obersturmbannführera Karla Diebitsche do Sudet v říjnu 1938; Jiří Rosol: S pamětnicí po stopách krompašské sklářské huti (Poznámka k článku „Schürerové z Waldheimu na Krompachu a jejich huť“ v Bezdězu 27); ZPRÁVY: Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2018; Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2018; Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2018; Jaroslav Panáček: Setkání vlastivědných pracovníků v roce 2018; Marek Hofman – Filip Švácha: Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku a Jablonecku (K výstavě v ambitu VMG v České Lípě v roce 2019); Marek Hofman – Jaroslav Slabý: Oprava článku Marka Hofmana a Jaroslava Slabého 220. Výročí Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy;
KRONIKA: Helena Braunová: 170 let od založení firmy Eliase Palmeho v Kamenickém Šenově; Ladislav Smejkal: K devadesátinám RNDr. Petra Kühna, CSc.; Ladislav Smejkal: K osmdesátinám Petra Charváta; Ladislav Smejkal: K sedmdesátinám Miloslava Sovadiny; Jaroslav Panáček: Archeolog a kastelolog František Gabriel sedmdesátiletý; Miloslav Sovadina: Posila regionální vlastivědy


Vlastivědný sborník Bezděz 27 - 2018

398 stran, cena 196 Kč

Editorial - Jaroslav Panáček

ČLÁNKY A STUDIE: Jaroslav Panáček: Církevní život v České Lípě po husitských válkách; Martin Aschenbrenner: Okrašlovací spolek v Zákupech (1895-1914); Miloslav Sovadina: Redaktor Karl Zimmermann; Martin Klement – Renata Mauserová: Dokské propagační materiály z první poloviny 20. století a jejich využití při výzkumu městského image; Petr Brůha-Lukáš Blažej: Brouci (Coleoptera) čeledí Elateridae, Eucnemidae a Throscidae vybraných pískoven Českolipska; Miroslav Žemlička-Pavel Moravec: Katalog sbírky motýlů (Insecta: Lepidoptera) Václava Klieště uložené ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě: Petr Mužák: Makrofauna a paleoekologie Ostrovských vrchů (Ralsko); Jiří Adamovič-Josef Peroutka: Kruhové struktury v pískovcích jizerského souvrství u Doks;
MATERIÁLY: Jaroslav Panáček-Michal Gelnar: Schürerové z Waldheimu na Krompachu a jejich huť; Michal Gelnar: Ryté sklo ze stanoviště sklárny Nová Huť (1750-1875) na katastru obce Svor; Martin Aschenbrenner: Instrukce pro služebnictvo sloupských Kinských; Petr Havránek: Dobývání železných rud u Jablonného v Podj.;
DROBNOSTI: Jaroslav Panáček: Renesanční polyfonie v České Lípě; Zdeněk Rydygr: Barokní letohrádek vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského v Zákupech; Michal Gelnarl: Skleněný svět brouků Augusta Pevného;
ZPRÁVY: Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2017; Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2017; Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2017;
KRONIKA: Marek Hofman-Jaroslav Slabý: 220. výročí Vísecké rychty v Kravařích u České Lípy; Ladislav Smejkal-Miloslav Sovadina: Běžte do České Lípy, to je výborné město … K jubileu Marie a Břetislava Vojtíškových; Miloslav Sovadina: Nestárnoucí Jaroslav Panáček


Vlastivědný sborník Bezděz 26 - 2017

326 stran, 165 Kč

ČLÁNKY A STUDIE: Jaroslav Panáček – Daniel Wojtucki: Poslední českolipský kat; Martin Aschenbrenner: Cukrovar v Nových Zákupech (příspěvek k dějinám zanikajícího dvora v Nových Zákupech); Miloslav Sovadina: Vlastivědný časopis Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions-Klubs míří do světa; Jan Rucz: Svorsko-jablonská dráha – založení, stavba a s tím spojené problémy; Jindřich Černý-Ladislav Čapek-Zdeněk Lust-Lukáš Blažej: Motýli (Lepidoptera) obory Vřísek (Zahrádky u České Lípy); Lukáš Blažej: Kutilky a vosy (Hymenoptera: Aculeata: Spheciformes a Vespidae) žizníkovské pískovny; Petr Mužák: Fosilie z Písečné u České Lípy;
MATERIÁLY: Martin Aschenbrenner: Hosté Kinských na zámku Sloup v Čechách (1886-1933);
DROBNOSTI: Jaroslav Panáček: Novozámecký hejtman Baltasar Kühnel na Nedamově; Michal Gelnar: Poznámka k exportu skla z Lužický hor; Martin Benda: Neznámý vlastivědec Camillo Mell; Michal Rádl: Jazykovědec Friedrich Kabesch (1886-1967); Marek Hofman: Vzpomínka na Waldemara Matušku;
DISKUSE: Josef Rozum-Jaroslav Panáček: Existovalo vůbec Smojno?
ZPRÁVY: Jaroslav Panáček: Český sochař Jan Komárek (1904-1965); Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2016; Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2016; Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2016.


Vlastivědný sborník Bezděz 25 - 2016

334 stran, 163 Kč

Miloslav Sovadina: Jak dál ve vlastivědné práci;

ČLÁNKY A STUDIE: Jaroslav Panáček: Trhy jarmarky a specializovaná tržiště v České Lípě; Michaela Casková: Noví měšťané českolipští v letech 1461 až 1720; Miloslav Sovadina: Vlastivědný časopis Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions-Klubs v historickém přehledu; Martin Aschenbrenner: Okrašlovací spolek v Jablonném v Podještědí (1891-1938); Lukáš Blažej – Josef Kadlec – Petr Brůha – Petr Matúšových – Ladislav Čapek: Brouci (Coloeoptera) jírovcové aleje v oboře Vřísek (Zahrádky u České Lípy);
MATERIÁLY: Jaroslav Panáček: Nové informace o středověkém umění na Českolipsku; Miloslav Kolomazník: Francouzi na Českolipsku 1813, Martin Aschenbrenner: Návštěvní kniha sloupské poustevny; Petr Fletcher – Reinhard Selz: Padlí ze Stružnice ve 2. světové válce;
DROBNOSTI: Ivan Peřina: Architektonické články z hradu Křída (okr. Česká Lípa); Petr Mandažiev – Jana Šubrtová: Malby Josefa Hagera v kostele sv. Vavřince v Jezvém; Jaroslav Panáček: Zajímavé zbraně českolipského puškaře;
ZPRÁVY: Jaroslav Panáček: Neznámý umělec Johann Siegert (1870-1939).(K výstavě ve VMG v České Lípě v roce 2016); Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2015;
KRONIKA: Miloslav Sovadina: Půl století práce v českolipském muzeu.


Vlastivědný sborník Bezděz 24 - 2015

270 stran, 154 Kč

ČLÁNKY A STUDIE: Jaroslav Panáček: Kaple Čechů ve farním kostele sv. Petra a Pavla v České Lípě; Jan Sobotka: Pruská mapa části Saska a severních Čech v době války o dědictví bavorské; Martin Aschenbrenner: Rekonstrukce, přestavby a stavby církevních budov na Zákupsku ve třetí čtvrtině 19. století; Jindřich Černý: Mikrolepidoptera Českolipska 3. část (Tortricidae, Pyralidae, Crambidae);
MATERIÁLY: Václav Bláha – Petr Mandažiev: Materiálie k architektuře doby baroka a k sochařství v severních Čechách (Historické a uměnovědné zlomky); Martin Aschenbrenner: Neznámé dokumenty k zákupské textilní manufaktuře Leitenbergerů (Příspěvek k dějinám zanikajícího dvora v Nových Zákupech); Michal Gelnar: Lustrové ověsky a jiné segmenty ke stavění lustrů z naleziště sklárny Nová Huť na svorském katastru; Blanka Samková: Sčítací operáty ve Státním okresním archivu Česká Lípa a jejich digitalizace;
DROBNOSTI: Jaroslav Panáček: Jan Kepka z Chlumu na Svojkově, průvodce Husův do Kostnice; Jaroslav Panáček: Továrna na piana Rösler v České Lípě; Michal Rádl: Němci v boji za Československo;
ZPRÁVY: Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2014;
KRONIKA: Jaroslav Slabý: Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí - 15 let.


Vlastivědný sborník Bezděz 23 - 2014

350 stran, 175 Kč

ČLÁNKY A STUDIE: Jaroslav Panáček: Českolipští puškaři a jejich výrobky; Martin Aschenbrenner: Rekonstrukce, přestavby a stavby církevních budov v Zákupech ve třetí čtvrtině 19. století; Miloslav Sovadina: Vznik vlastivědného spolku „Nordböhmischer Excursions-Club“; Vojtěch Kessler – Martin Klement: O původu, významu a budoucnosti turnerského kříže na skále u Dubé; Ladislav Smejkal: Napoleonovo muzeum v Zákupech; Tomáš Rejzek: Sukcese na dně Černého rybníka u Volfartic – stav v roce 2012; Jindřich Černý: Mikrolepidoptera Českolipska 2. část (Coleophoridae –Choreutidae); Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných inverzních roklí v Národním parku České Švýcarsko; Miroslav Honců:Nálezy vážky široké Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840), (Odonata, Libellulidae) na Českolipsku (Česká republika);
MATERIÁLY: Jaroslav Panáček: Českolipská fara u Všech svatých; Petr Gajdošík: Českolipští rodáci v premonstrátském klášteře Teplá; Miroslav Kolka – Ivan Peřina: Brusírna skla č.p. 12H ve Mlýnech v kontextu stavebního vývoje brusíren v Lužických horách;
DROBNOSTI: Jaroslav Panáček: Renesanční šlechtic Jetřich Jiří Berka z Dubé a z Lipé; Petr Mandažiev: Marginálie k barokní architektuře na Českolipsku a Mladoboleslavsku. Glosy k tvorbě Mikuláše Raimodiho; Jiří Rosol: Zajímavý osud jedné německo-české rodiny z Krompachu slovem i obrazem;
ZPRÁVY: Jaroslav Panáček:Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea v roce 2013; KRONIKA: Miloslav Sovadina – Petr Havránek – Ladislav Smejkal: Tři jubilanti českolipského muzea: Petr König – Milan Bárta – Jaroslav Panáček: Zapomenutý výtvarník Bohuslav Mikeš.


Vlastivědný sborník Bezděz 22 - 2013

431 stran, 210 Kč

ČLÁNKY A STUDIE: Ondřej Vodička: Hrad Bezděz jako katolické centrum za husitských válek. Rekonstrukce bezdězské katolické enklávy a církevních poměrů v souvisejících lokalitách mezi léty 1419-1436; Aleš Mudra: Monstrance z Jablonného v Podještědí; Jaroslav Panáček: Zvonaři a zvony v České Lípě a okolí; Martin Aschenbrenner: Správa panství Lemberk v první polovině 19. století; Jana Blažková: Němečtí antifašisté po skončení druhé světové války na Českolipsku – 2. část; Tomáš Rejzek: Mokřad v nivě Svitávky (Kunratice u Cvikova) – botanický průzkum a návrh ochrany; Josef Slavíček: Makromycety NPR Karlovské bučiny – 2. část; Jindřich Černý: Mikrolepidoptera Českolipska 1. část (Micropterigidae – Batrachedridae); Miroslav Honců: Majky (Coleoptera, Meloidae) okolí České Lípy;
MATERIÁLY: Petr Gajdošík: Urbář panství Stvolínky z poloviny 17. století; Petr Mandažiev: Capella defunctorum v Markvarticích u České Kamenice; Jaroslav Panáček: K technologii výroby cínových nádob;Martin Aschenbrenner: Kronika Horního Prysku z meziválečného období;
DROBNOSTI: Ĺubomír Turčan: Pokus o uměleckohistorickou interpretaci torza gotické sochy z hradu Lipý v České Lípě; Jaroslav Panáček: Testament Georga Handsche z roku 1578; Petr Fletcher – Jaroslav Panáček: Kostel Nejsvětější Trojice ve Stružnici; Martin Aschenbrenner: Feriální kolonice (prázdninové osady) v Horní Polici na počátku 20. století; Jaroslav Beneš: Československé hraniční orientační sloupy v Lužických horách;
ZPRÁVY: Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea v roce 2012; Tomáš Cidlina: Adepte cechu Hubertova. Tradice a současnost myslivosti (K výstavě ve VMG v České Lípě v roce 2013);
KRONIKA: Helena Braunová; Jubileum Sklářského muzea v Kamenickém Šenově.


Vlastivědný sborník Bezděz 21 - 2012

319 stran, 159 Kč

ČLÁNKY A STUDIE: Jaroslav Panáček: Nástin demografického a sídelního vývoje historického území České Lípy; Martin Aschenbrenner: Panství Zákupy za Berků z Dubé; Petr Gajdošík: Adam Vilém Schellart a lenní statky Albrechta z Valdštejna; Robert Krejcar: Tiskárna Bergman po zániku listu Deutsche Leipaer Zeitung (1945-1951); Tomáš Rejzek: Vegetace obnaženého dna Černého rybníka u Volfartic a „Chovného rybníka“ u Stružnice; M. Honců - J. Chvalkovský - J. Kadlec - L. Kašpar - V. Klapka - P. Matúšových -M. Petrželka - J. Rak - J. Všetečka: Tesaříkovití (Cerambycidae) Českolipska – 2. část;
MATERIÁLY: Michal Gelnar: Hmotné prameny z naleziště gotické sklářské hutě v okolí Jiřetína pod Jedlovou v Lužických horách: Michal Gelnar: Hmotné prameny po zaniklé malé sklářské huti 18. století v obci Svojkov: Petr Mandažiev: Stavba kostela ve Volfarticích;
DROBNOSTI: Michal Gelnar: Středověké sklářské hutě na tzv. Polesného louce v katastru obce Naděje okresu Česká Lípa; Zdeněk Lenc – Jaroslav Panáček: Kdo byla Jarmila z Máchova Máje? Jaroslav Beneš: Strážmistr Jarý, Četnické humoresky a Lužické hory; Jaroslav Beneš: O nezřízení četnické stanice v Petrovicích; Petr Khün: Mineralogie železných „rud“ ze šachet v polesí Boreček u Mimoně;
ZPRÁVY: Jaroslav Panáček: Středověké umění na Českolipsku (K výstavě ve VMG v České Lípě v roce 2012); Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea v roce 2011; KRONIKA: Miloslav Sovadina: Vzpomínka na Marii Vojtíškovou.


Vlastivědný sborník Bezděz 20 - 2011

526 stran, 213 Kč

ČLÁNKY A STUDIE: Ondřej Vodička: Jan Chudoba z Vartenberka na Ralsku; J. Panáček: Českolipské cínařství; Jan Bažant: Ohlasy slavných antických soch ve Sloupu u České Lípy; Robert Krejcar: Konečně deníkem! Deutsche Leipaer Zeitung pod Bergmanem (1914-1918); Jiří Kratochvíl: Vývoj plánování průjezdních silnic v České Lípě do roku 1945; Jana Blažková: Němečtí antifašisté po skončení druhé světové války na Českolipsku – 1. část; Miloslav Sovadina:Vlastivědný sborník Bezděz a jeho přínos regionální vlastivědě; Petr Kühn: Štoly na železnou rudu na Děvíně u Hamru na Jezeře; Petr Kühn: Líska – Zlatý vrch; Josef Slavíček: Makromycety NPR Karlovské bučiny – 1. část; Ivan Solovka: Dodatek k průzkumu motýlů (Lepidoptera) v oblasti Jezové v bývalém VVP Ralsko; M. Honců – J. Chvalkovský – J. Kadlec….: Tesaříkovití (Cerambycidae) Českolipska.
MATERIÁLY: Jindřich Šteffl: Bronzové depoty z období popelnicových polí v severních Čechách; Jaroslav Panáček: Regesta Lippensia addenda; Michal Gelnar: Hmotné prameny ze zaniklé středověké sklářské hutě na k.ú H. Světlá na Cvikovsku; Petr Mandažiev: Materiálie k dějinám sakrální architektury na novozámeckém panství; M. Pujmanová: Textilní vzorníky ve sbírce VMG v České Lípě.
DROBNOSTI: Martin Aschenbrenner: Manové zákupského panství v době předbělohorské; M. Aschenbrenner: Ferdinand V. a jeho dvůr v korespondenci svých úředníků; J. Panáček: Edurad Steffen (1839-1893) – výtvarník a zvelebitel České Lípy; Jaroslav Beneš: Dva pohraniční incidenty na Kammlochu v letech 1934 a 1936; Zdeněk Vitáček: Bobr evropský (Castor fiber) se vrátil na Českolipsko.
KRONIKA: Rudolf Hais: 100. výročí zřízení Sklářského zkušebního a experimentálního ústavu při Státní odborné sklářské škole v Novém Boru.


Vlastivědný sborník Bezděz 19 - 2010

261 stran, 116 Kč

ČLÁNKY A STUDIE: P. Kratěnová: Cech ševců v Mimoni; J. Panáček: Zaniklé památky ve farním kostele sv. Petra a Pavla v České Lípě; P. Kühn: Panská skála u Kamenického Šenova; R. Krejcar: Deutsche Leipaer Zeitung na cestě k deníku (1893-1909); P. Kühn: Kamenná skupina v českolipském městském parku; K. Joklová: Perzekuce Svědků Jehovových na Českolipsku; J. Adamovič-H. Kaňková: Skalní řícení na hradě Jestřebí a jeho příčiny; T. Rejzek: Skála na „okenské rampě“ – zajímavá botanická lokalita.
DROBNOSTI: P. Mandažiev: Kostel sv. Vavřince v Jezvé u České Lípy; M. Aschenbrenner: Starosti zákupského kastelána v polovině 19. století; J. Beneš: Zapomenutý pomník T. G. Masaryka v Krompachu; P. Havránek: Skalní řícení na Juliovce.
MATERIÁLY: M. Gelnar: Hmotné prameny z druhého naleziště gotické sklářské hutě na katastrálním území obce Svor; M. Aschenbrenner: Navrácené obrazy na Lemberku; J. Panáček-E. Reslová: Wilhelm Reichelt (1861-1934) Českolipsko a jiné náměty.


Vlastivědný sborník Bezděz 18 - 2009

351 stran, 150 Kč

ČLÁNKY A STUDIE: J. Panáček: Školy a univerzitní studenti na Českolipsku v době předhusitské; M. Gelnar: Hyality, agatiny a uranová skla ze sklárny Nová Huť na svorském katastru; M. Aschenbrenner: Ferdinand V. Dobrotivý ve světle knih denních hlášení; R. Krejcar: Zmatená doba před příchodem Bergmanna; Kateřina Joklová: Vražda agenta StB Jiřího Daneše- Hradeckého ...; L. Čížek – P. Pokluda – D. Hauck – O. Roztočil – M. Honců: Monitoring tesaříka alpského v Ralské pahorkatině; M. Honců: Průzkum bezobratlých živočichů PP Okřešické louky, okr. Česká Lípa; M. Plánská: Rozšíření vstavačovitých v Lužických horách a vliv biotechnických zásahů ...; J. Slavíček: Výsledky výzkumu Macromycetů na lokalitě Jílovka u Holan; J. Sýkorová – R. Višňák: Okřešické louky – nová přírodní památka na Českolipsku, botanický průzkum;
DROBNOSTI: P. Mandažiev: Několik poznámek k architektuře kostela sv. M. Magdaleny v Holanech u České Lípy; J. Beneš: Četnický pohotovostní oddíl v Německém Jablonném v letech 1933-1937; L. Smejkal: Padesát let výstav z oborů moderních dějin v českolipském muzeu; M. Gelnar: Hmotné prameny z naleziště sklářské hutě u Naděje na Cvikovsku; E. Reslová – P.Kühn: Podmalby Vinzenze Jankeho v českolipském muzeu; P. Kühn: Pamětní síň maršála Radeckého na Novém Falkenburku; D. Horáček – Z. Vitáček: Nové druhy netopýrů na Českolipsku; Z. Vitáček: Obratlovci zjištění na lokalitě Okřešické louky ZPRÁVY: P. Kühn: Podaří se zachránit rozhlednu na Studenci?
KRONIKA: J. Blažková: Jaroslavu Panáčkovi k šedesátinám; L. Smejkal: K šedesátinám Miloslava Sovadiny; J. Panáček: Životní jubileum PhDr. Františka Gabriela, Ph.D.; L. Smejkal: Konzervátor Petr Charvát – 70 let; L. Smejkal: RNDr. Miroslav Honců – 70 let; P. Havránek – L. Smejkal: K 80. narozeninám RNDr. Petra Kühna, CSc.


Vlastivědný sborník Bezděz 17 - 2008

319 stran, 135 Kč

Jaroslav Panáček: Zaniklá farní ves Mnichov a její držitelé; Martin Aschenbrenner: Císař Ferdinand V. Dobrotivý očima děkanské kroniky; Robert Krejcar: Počátky periodického tisku v České Lípě; Martin Klement: Městské lázně v Doksech mezi lety 1906 až 1945; Petr Kühn: Tajemná vražda Josefa Kaufmanna z Horní Světlé v roce 1928 ve světle zpráv v soudobých novinách; Zuzana Raková: Kulturní aktivity českolipských spolků v meziválečném období (1918–1938); Jana Blažková: „Odveďte to, oddělejte to a zahrabte to!“. Případ s nejasným koncem; Pavel Bezděčka – Klára Bezděčková: Mravenec rašelinný (Formica picea Nylander, 1846) na Českolipsku; Miroslav Honců – Ludvík Kašpar: Krasci (Buprestidae) Českolipska. Dodatek I.; Marta Plánská: Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Spravedlnost; Josef Slavíček: Příspěvek k poznání vyšších hub (Makromycety) Českolipska. – Drobnosti.


Vlastivědný sborník Bezděz 16 - 2007

319 stran, 135 Kč

Jaroslav Panáček: Kuník z Weitmile „plebanus in Lipa“ a jeho rod; Petr Kühn: Poznámky k tajemnému hradu „Winterstein“ v Lužických horách; Jiří Úlovec: Tvrz a zámek ve Velkém Valtínově; Petr Gajdošík: K počátkům hornolibchavského panství řádu Maltézských rytířů; Ladislav Smejkal: Proč vznikla Jednota bratrská v Dubé; Zuzana Raková: Boj o výročí. Spor o oprávněnost oslav 600. výročí města České Lípy v roce 1937; Miroslav Honců – František Marcin: Nález hnízdotvorky pospolné (Atherix ibis (F.), hnízdotvorkovití (Athericidae) na řece Ploučnici; Marta Plánská: Inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Vápenka. – Materiály. Drobnosti.
Vlastivědný sborník Bezděz 15 - 2006

227 stran, 100 Kč

Jiří Úlovec: Příspěvek k historii a stavební podobě tvrze v Útěchovicích; Jaroslav Panáček: Pivovary a várečné právo v České Lípě; Martin Aschenbrenner: Ferdinand V. Dobrotivý očima místního tisku; Petr Kühn: Osudy Holého vrchu u České Lípy; Zuzana Raková: Oslavy státních svátků v České Lípě v období první republiky; Václav Frömmel: Odborná škola pro kreslení a modelování. Světové výročí 150 let od otevření školy v Kamenickém Šenově v roce 1856; Jaroslav Beneš: Návrat na staré hranice. Obnovení finanční stráže v Lužických horách v květnu a červnu 1945; Miroslav Honců: Přírodovědné hodnocení pískovny v Provodíně, k. ú. Provodín, okr. Česká Lípa. - Drobnosti. Zprávy. Kronika.
Vlastivědný sborník Bezděz 14 - 2005

326 stran, 152 Kč

Jaroslav Panáček: Ke vzniku českolipské veduty tzv. tovaryšského listu; Jan Schöttner: Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století - II. Kamenický Šenov (2. část); Martin Barus: Prusko-rakouská válka 1866 na Mnichovohradišťsku; Zuzana Raková: Oslavy 600. výročí prvního listinného doložení města České Lípy v roce 1937; Ladislav Smejkal: Květen 1945. Dodatky k situaci na Českolipsku 1. -9. 5. 1945; Petr Kühn: Hornina Holého vrchu u České Lípy; Petr Havránek - Jiří Adamovič: Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách; Luboš Puchart: Příspěvek k poznání střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidea) Českolipska; Miroslav Honců: Střevlíkovití (Carabidae) Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník; Tomáš Lorenc: Velikost populace lelka lesního (Caprimulgus europaeues) v bývalém VVP Ralsko; Martin Aschenbrenner: Zákupský inventář z roku 1608; Jaroslava Jarolímková - Miloslav Sovadina: Farní kroniky na okrese Česká Lípa. - Drobnosti.


Vlastivědný sborník Bezděz 13 - 2004

359 stran, 164 Kč

Richard Klos – Miloslav Sovadina: Tajemný hrad v Lužických horách, Jaroslav Panáček: Dělení Berků z Dubé v roce 1502, Jan Schöttner: Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – II. Kamenický Šenov (1. část.), Vladimír Peša: Podzemní lomy na Českolipsku, Ladislav Smejkal: Huťmistr Rückl, Jana Blažková: Mimořádný lidový soud v České Lípě, Miroslav Plekanec: Zapomenuté naleziště drahých kamenů v Míšeňské dolině, Petr Kühn: Mineralogie rudných žil v Jiřetíně pod Jedlovou, Miroslav Honců: Příspěvek k zoologickému hodnocení řeky Ploučnice na okrese Česká Lípa, Marta Plánská: Mikrolesy – Microsylvae v Polevsku, Michal Gelnar: Sklářská huť v Okrouhlé, Jaroslava Jarolímková – Miloslav Sovadina: Kroniky spolků na okrese Česká Lípa. - Drobnosti. Zprávy. Kronika.Vlastivědný sborník Bezděz 12 - 2003

477 stran, 164 Kč

V. Peša: Archeologické poznávání dějin Mimoně, M. Kolka: Vývoj rybniční soustavy na bezdězském panství do roku 1554, P. Gajdošík: Obchod se solí v České Lípě 1576–1617 a jeho význam pro městské finance, J. Panáček: Hrnčířská rodina Machsgut (Dobředělej) v České Lípě, J.N.Jiřiště: Speculum Marianum Lippense. Mariánská úcta na Českolipsku v 17. a 18. století, D. Šimánková: Vznik a vývoj sklářské obchodní kompanie Janke a její podíl na vývozu českého skla v letech 1766–1773 do Španělska, J. Schöttner: Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – I. Mistrovice (2.část), M. Veselý: Historie dolování uhlí ve Varnsdorfu do roku 1892, L. Smejkal: Památková agenda Josefa Maštálka 1945–1950, J. Vomáčka: Portrét českolipského demokratického učitele Josefa Vodičky (1906–1992), L. Beran: Vodní měkkýši manušických rybníků, M. Honců – K. Filip: Vážky (Odonata) Obecního lesa u České Lípy, M. Honců –L. Kašpar: Krasci (Buprestidae) Českolipska, J. Holuša: Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Orthoptera: Caelifera) a kobylek (Orthoptera: Ensifera) na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko,M. Plánská: Inventarizační průzkum navrhované přírodní památky (PP) přechodového rašeliniště Mařeničky, V. Jindra – V. Peša – M. Dobisíková: Pozůstatky morového hřbitova na náměstí Míru v Novém Boru, J. Jarolímková – M. Sovadina: Školní kroniky na okrese Česká Lípa. - Drobnosti. Diskuse. Zprávy. Kronika.


Vlastivědný sborník Bezděz 11 - 2002

351 stran, 164 Kč

J. Panáček: Založení České Lípy a městské právo, P. Gajdošík: Matrika židovského obyvatelstva ze Stráže pod Ralskem 1838-1898, J. Schöttner: Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – I. Mistrovice (l. část), M. Veselý: Pokusy o dobývání hnědého uhlí u Horní Police a Žandova, M. Sovadina: Iniciativa Zákup ve správní reformě v letech 1848 – 1850, L. Smejkal: Turistické oddělení Českého muzea pro kraj Českolipský, R. Mikuláš: Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku, P. Kühn: K předmětu ochrany v CHPV Dutý kámen u Cvikova, J. Klápště – K. Filip: Protahuje budníček větší východoevropský Phylloscopus trochilus acredula (Silviidae) přes naše území ?, I. Solovka: Průzkum motýlů (Lepidoptera) v oblasti Jezové v bývalém VVP Ralsko, M. Honců: Tesařík alpský – Rosalia alpina alpina (Linnaeus, 1758), (Coleoptera, Cerambycidae) na Českolipsku, S. Kasík: Nové symboly měst a obcí okresu Česká Lípa v letech 1990 – 2000, M. Panáček: Krov kostela sv Kříže v České Lípě, P Havránek: Milíře v Horní Světlé. - Drobnosti. Kronika.


Vlastivědný sborník Bezděz 10 - 2001

439 stran, 130 Kč

J. Šouša: Laudatio Bezdězu k dovršení první desítky, J. Svoboda: Paleolit Českolipska a přilehlých území severních Čech, V. Peša: Archeologie okolí Doks, J. Panáček – M. Panáček: Konrád Pflüger v České Lípě ?, M. Veselý: Hnědouhelné doly u Dolního Podluží, P. Havránek – J. Štika – M. Plekanec: Nové poznatky o dobývání a zpracování železných rud v Lužických horách, L. Smejkal: Síň umění v Českém muzeu pro kraj Českolipský, J. Blažková: Internační a sběrné středisko v České Lípě, J. Slabý: Dominikánský klášter v Jablonném v Podještědí v letech 1945 – 1950, P. Kühn: Raidoaktivní znečištění údolí Ploučnice a rybníčků severně Mimoně, M. Plánská: Inventarizační průzkum přírodní památky Kytlice, F. Cvrk: XXII. strážní prapor a válečné deníky jeho jednotek (23.9. – 11.11.1938), M. Plánská: Botanický průzkum mokřadu nad Hraničním rybníkem. - Drobnosti. Zprávy.


Vlastivědný sborník Bezděz 9 - 2000

488 stran, 130 Kč

F. Gabriel – J. Panáček: Dějiny hrnčířství v České Lípě, J. Úlovec: Tvrz a zámek v Kuřívodech u Mimoně, P. Gajdošík: Blektové z Útěchovic. Příspěvek ke genealogii rytířského rodu., M. Gelnar: Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku. Část III: Shrnutí, M. Gelnar – M. Plekanec – J. Štika: Kde ležely Gläsendorfy?, M. Veselý: Důl „Anton Segen Gotes“ ve Světlinách u Dolního Podluží, P. Kühn: Mečový kámen u Kravař, M. Sovadina: Výroba automobilů Gatter v Zákupech, L.Smejkal: Desátý ročník Bezdězu 1947 – 1948, P. Kühn: Rudolf Korb a jeho „Boží zahrada“, P. Brzák – O. Fabiánek – P. Havránek: Jeskyně na Milštejně, Z. Vitáček: Deset let sledování netopýrů a vrápenců na Českolipsku, M. Honců: Entomologický průzkum Luže v Lužických horách v roce 1998 a 1999, M. Benda: Ohrožená květena Kravařska po deseti letech, M. Plánská: Inventarizační průzkum přírodní reservace (PR) Klíč, V. Vosálová: Českolipský kronikář Hans Kriesche a jeho kronika, M. Plekanec: Míšeňská dolina. - Drobnosti. Zprávy.


Vlastivědný sborník Bezděz 8 - 1999

349 stran, 90 Kč

J. Svoboda - V. Cílek - L. Jarošová: Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu, J. Panáček: K dějinám špitálu v České Lípě, M. Gelnar: Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku. Část II: Okres Děčín, M. Veselý: „Stříbrné doly“ u Jedlové, V. Čelko: Podíl spolku Excusions Club na vlastivědném bádání, vytvoření regionálních sbírek a muzeí, L. Smejkal: Lužické oddělení českého muzea v České Lípě, L. Smejkal: Legionářské oddělení českého muzea v České Lípě, J. Blažková: Společenstvo řezníků a uzenářů v České Lípě, P. Kühn: Povaha železných rud těžených v minulosti na Českolipsku, M. Honců: Zvířena CHKO Kokořínsko a Holanských rybníků, Z. Mrlíková: Etoekologické a sociobiologické vztahy v populaci sysla obecného (Spermophilus citellus L.) na lokalitě Mimoň - hřebčín v letech 1996 a 1997, L. Beran: Vodní měkkýši Svitávky, M. Plánská: Přírodní památka „Louka u Brodských“ v Dolní Chřibské, L. Smejkal - O. Sykáčková: Karel Löwe a Heinrich Wedrich - rekonstrukce dvou umělecko historických sbírek Okresního vlastivědného muzea v České Lípě, M. Sovadina: Obecní kroniky na okrese Česká Lípa do roku 1945. - Drobnosti. Kronika.


Vlastivědný sborník Bezděz 7 - 1998

246 stran, 70 Kč

M. Sovadina: Život zasvěcený historii, M. Sovadina: Rozrod žitavských Ronovců ve druhé polovině 13. století, F. Gabriel - J. Panáček: Českolipské kostely Panny Marie a sv. Mikuláše, J. F. Firsov: Český historik Jaroslav Papoušek v Rusku a jeho neznámé dopisy z Butyrek N. F. Melnikové - Kedrové - Řivnáčové, L. Smejkal: Jak vznikl a vycházel Bezděz, J. Vondráček: Inventarizační zoologický průzkum NPP Peklo, M. Honců: Entomologický průzkum kopce Tlustec v Ralské pahorkatině, L. Beran: Vodní měkkyši Ploučnice, P. Míka: Brouci čeledi Latridiidae Českolipska a Lužických hor, M. Plánská: Orchidejové louky v Lužických horách. Materiály: V. Had: Sluneční dvůr v Jestřebí. Přehled vývoje v letech 1912 - 1959, Z. Rydygr: Konec druhé světové války na letišti v Hradčanech. - Drobnosti. Kronika.Vlastivědný sborník Bezděz 6 - 1997

153 stran, 50 Kč

M.Sovadina: Ronovci a Žitava ve 13. a v první čtvrtině 14. století, J. Panáček - F. Gabriel: Kostel sv Kříže na českolipském předměstí, M. Gelnar: Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku, J. Brožová: Severočeští rafinéři a obchodníci sklem v obchodní korespondenci harrachovské sklárny Nový Svět v 1. polovině 19. století (2. část),J. Vondráček - M. Honců: Zvlášť chráněné ptačí druhy v avifauně Lužických hor. Materiály: J. Barták - J. Macháček - J. Pacovský - J. Schröfel: Geotechnický a stavební průzkum na lokalitě hradu Lipá (2. část), T. Andres: Tavení skla dřevem. Drobnosti. Kronika.

Vlastivědný sborník Bezděz 5 - 1997

Bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko. 577 stran, rozebráno

J. Blažková: Vznik vojenského újezdu Ralsko, F. Gabriel - J. Panáček: Prameny k dějinám středověkého osídlení vojenského prostoru Ralsko, M. Gelnar: Zaniklé sklárny ve vojenském prostoru Ralsko, J. Adamovič: Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko, P. Kühn: Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku, P. Kühn: Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko, E. Balátová a kol.: Předběžný přehled rostlinných společenstev bývalého VVP Ralsko s poznámkami k vegetaci, V. Zavadil - M. Honců: Listonoh letní - Triops cancriformis cancriformis Linné 1758 - a žábronožka letní - Branchipus Schaefferi Fischer 1834 - (Anostraca et Notostraca: Branchiopoda: Crustacea) v bývalém VVP Ralsko: výsledky předběžného výzkumu, A. Kůrka: Arachnofauna VVP Ralsko (Pavouci - Araneida), M. Honců: Průzkum vážek (Odonata) na území bývalého VVP Ralsko, M. Honců: Rovnokřídlí (Orthoptera) bývalého VVP Ralsko, M. Honců - P. Vonička: Střevlíkovití (Carabidae) bývalého VVP Ralsko, P. Vonička: Příspěvek k poznání koprofágních vrubounovitých (Coleoptera: Scarabaeidae) bývalého VVP Ralsko, M. Bouma: Entomologický průzkum Lepidopter bývalého VVP Ralsko, J. Vávra a kol.: Motýlí fauna přírodní reservace „Hradčanské rybníky“ v bývalém vojenském újezdu Ralsko (Lepidoptera), Z. Vitáček: Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko - Vodní obratlovci: Kruhoústí (Cyclostomata), ryby (Pisces, Osteichthyes), Z. Vitáček: Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko - obojživelníci (Amphibia), Z. Vitáček: Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko - plazi (Reptilia), Z. Vitáček: Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko - ptáci (Aves), Z. Vitáček: Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko - savci (Mammalia), J. Kuncová Zájmy ochrany přírody ve vojenském prostoru Ralsko a přilehlých území, K. Brotz: Fonolit na vrchu Ralsko a jeho ověření metodou radiestezie. - Zprávy.


Vlastivědný sborník Bezděz 4 - 1996

Lužické hory - příroda a dějiny. 289 stran, rozebráno

J. Kuncová: CHKO Lužické hory dvacetiletá (Historie vzniku CHKO); F. Gabriel - J. Panáček: Hrad Milštejn; M. Gelnar: Sklářské hutě v Lužických horách a v jejich podhůří; L. Smejkal: Povaha sociálních rozdílů na Cvikovsku a přístupy k jejich řešení do roku 1920; P. Sajdl - L. Smejkal - M. Sovadina: Staré mlýny (Pověst Lužických hor); P. Havránek: Geologie Lužických hor; P. Chvátal: Geologický inventarizační průzkum přírodní památky Bílé kameny; P. Kühn: Čedičová zeď Jánských kamenů u Krompachu v Lužických horách; O. Fabiánek: Těžba rud v Lužických horách; P. Havránek: Dobývání železných rud v okolí Mařenic; P. Kučírek: Postglaciální vývoj lesních ekosystémů Lužických hor; M. Plánská: Příspěvek k poznání květeny Lužických hor a jejich okolí; M. Plánská: Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Lužických horách; M. Plánská - M. Honců: Chráněné rostliny Lužických hor; M. Honců: Zoologický průzkum Jedlové v Lužických horách; M. Honců - J. Vondráček: Chráněné druhy živočichů Lužických hor. - Zprávy.


Vlastivědný sborník Bezděz 3 - 1995

189 stran, rozebráno

M. Sovadina: Tři příspěvky k počátkům města Kravař; J. Panáček - F. Gabriel: Kostel sv. M. Magdaleny v České Lípě; R. Hais: Friedrich Egermann (1777 - 1864) a jeho příspěvky v oblasti sklářské technologie; J. Brožová: Severočeští rafinéři a obchodníci sklem v obchodní koresponcenci harrachovské sklárny Nový Svět v l. polovině 19. století; V. Ryšavý: Dům čp. 152 v Alšově ulici v Novém Boru; M. Honců: Vstavačovité (Orchidacae). Materiály: J. Barták - J. Macháček - J. Pacovský - J. Schröfel: Geotechnický a stavební průzkum na lokalitě hradu Lipá (l. část); M. Plánská: pokus s přesazováním prstnatců.Vlastivědný sborník Bezděz 2 - 1994

130 stran, rozebráno

J. Panáček - F. Gabriel: K otázce kostela sv. Petra a Pavla v České Lípě; J. Úlovec: O bývalé tvrzi v Tlustecké - Novém Tolzbachu, J. Brožová: Řezáč skla František de Paula Zach 1820 - 1881, Z. Vitáček: Plazi okresu Česká Lípa, Z. Vitáček: Výskyt vydry říční na okrese Česká Lípa, P. Kühn: Krokodýli na Českolipsku?; P. Kühn: Skalní hŕiby ve Vranovských skalách. Pozorování v pŕírodě.


Vlastivědný sborník Bezděz 1 - 1990

141 stran, rozebráno

F. Gabriel - J. Panáček: Vznik a počátky České Lípy; O. Sykáčková: Český muzejní spolek v České Lípě a jeho sbírky; L. Smejkal: Českolipské muzeum 1945 - 1951 - hledání orientace; M. Honců: Zvířena Lužických hor; M. Benda: Přírodní poměry Kravařské oblasti; M. Honců - Z. Vitáček: Obojživelníci okresu Česká Lípa. - Zprávy.▴ NAHORU