Vlastivědný spolek Českolipska

POKYNY PRO ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ PUBLIKOVANÝCH VE SBORNÍKU BEZDĚZ

Pro zjednodušení a usnadnění redakční přípravy sborníku Bezděz prosíme autory o dodržování následujících zásad při odevzdávání rukopisu.

Pokyny všeobecné:

1. Články a studie by neměly svým rozsahem, včetně poznámek a seznamu pramenů a literatury, přesáhnout 20 stran normovaného textu (1 strana odpovídá 1800 znakům včetně mezer).

2. Texty rukopisů se přijímají (včetně příloh) elektronicky ve formátech pro MS Office (*.doc, *.docx, *.rtf) na mailové adrese sbornikbezdez@seznam.cz, případně předané na CD. Pište průběžně na celý řádek, jednoduché řádkování, stránky (řádky) na pravé straně nezarovnávejte, nedělte slova na konci řádku. Ucelené odstavce odklepněte klávesou „Enter“. Neupravujte text ani výčty do více sloupců. Rukopis nijak neupravujte, bude upraven jednotně pro celý sborník. Pište vše obyčejným písmem, slova uvnitř textu nezdůrazňujte. Nepoužívejte formátování textu (s výjimkou kurzívy u latinských názvů, viz. níže)!

3. Přílohy se přijímají nejčastěji v elektronické podobě (formáty *.jpg, *.tiff, *.pdf), každá vždy jako samostatný soubor. V papírové podobě předkládejte nákresy na formátu A 4 kreslené tuší, fotografie formátu 9x13 cm, kontrastní, lesklé. Grafické přílohy (pérovky, grafy, mapky aj.) se přijímají pouze černobílé, kontrastní s ohledem na předpokládané zmenšení. Tabulky (možné odevzdání ve formátu editorů MS Office) číslované nevkládejte do textu. Je třeba je dodat jako zvláštní soubor nebo list. Texty k obrázkům, tabulkám, grafům a mapkám musí být dostatečně vysvětlující, uvádějte je vždy na konci souboru textu (za Poznámkami, Literaturou a Resumé). Označení tabulek: Tab. 1, 2... (ve všech jazycích). Označení obrázků: Obr. (v češtině), Fig. (v angličtině), Abb. (v němčině).

4. Poznámky se píší na konci textu, nikoli na stránku pod textem dole. Poznámky se číslují průběžně bez ohledu na eventuální kapitoly článku. Jsou to samostatné věty, píší se tedy na začátku velkým písmenem a končí tečkou. V textu se vyznačují za interpunkčním znaménkem číslicemi v horním indexu, za číslem následuje lomítko - /. Vlastní text poznámky číslujte a pište písmem stejné velikosti jako text, za číslem udělejte lomítko - /. Nepoužívejte automatické poznámkování!

5. Práce se otiskují v češtině, abstrakt (stručný obsah článku v maximálním rozsahu 15 řádků rukopisu) v angličtině. U článků a studií je nutný na konci práce souhrn (resumé) psaný v němčině. Souhrn, včetně názvu článku, v rozsahu asi 1/10 textu můžete vypracovat v češtině, překlady zajistí redakce.

6. Práce schvaluje k přijetí do časopisu redakční rada, která práce z oddílu Články a studie (vybavené abstraktem a resumé) bude předkládat dvěma nezávislým recenzentům k posouzení. Za věcný obsah příspěvku a za přesnost a pravdivost údajů odpovídá autor. Redakční rada si vyhrazuje právo k stylistickým, pravopisným a formálním (nikoli obsahovým) zásahům do textu prací. O sporných případech, které tyto „Pokyny“ neobsahují, se autor dohodne přímo s redakcí. Po sazbě dostanou autoři svoji práci k provedení tiskové korektury.

7. Příspěvky se nehonorují. Autoři obdrží zdarma 1 autorský výtisk sborníku a 10 separátů každé původní práce.

Pokyny pro úpravu přírodovědných článků a studií

8. Práce (odevzdaný rukopis) má mít toto základní uspořádání (v uvedeném pořadí): stručný a výstižný název v češtině, jméno a příjmení autora/ů (mezi předposledním a posledním autorem použit znak „&“), kontakty na autory, název v angličtině, abstrakt, klíčová slova, vlastní text práce, případné poděkování, literatura, cizojazyčný souhrn, texty k přílohám (na samostatném listu), přílohy (obrázky, grafy, tabulky, mapy).

Abstrakt a klíčová slova jsou uvedeny v anglickém jazyce. Klíčová slova mají vystihovat obah článku v počtu 3–10 slov. Abstrakt vystihuje obsah článku v max. 30 řádcích rukopisu. Taxony se v abstraktu uvání nezkráceně, tj. včetně jména autora a roku popisu.

Vlastní text práce obsahuje povinné kapitoly: úvod, materiál a metodiku, výsledky a diskusi, příp. souhrn a závěr. Jednotlivé části mohou být výjimečně u jednoduchých nebo specifických prací spojeny (např. výsledky s diskusí). V nutných případech je možno členění zjednodušit (faunistické práce), u krátkých sdělení a ostatních článků (recenze, personálie a informační články) nemusí být text práce členěn.

9. Jména taxonů uvádějte při první zmínce v práci celá, tj. včetně autora a roku popisu. V dalším textu při opakování je možno rodová jména zkracovat, autora popisu a letopočet již neuvádět, pokud tak nemůže dojít k záměně či nejasnostem

Faunistické a floristické údaje zapisujte v pořadí: země, okres, katastr, název lokality (případně bližší specifikaci – ideálně GPS souřadnice v systému WGS 84) s kódem pole pro síťové mapování uvedeným v závorce, datum nálezu, počet kusů (exemplářů, případně samců a samic), možné doplnění způsobu sběru, jméno autora nálezu, determinátora, uložení dokladového exempláře, autora revize, chovu nebo pozorování - lze u běžných druhů vynechat.

Jednotlivé údaje je možno vyjádřit standardními latinskými zkratkami: c. = centralis - střední, sept. = septentrionalis nebo bor. = borealis - severní, mer. = meridionalis - jižní, or. = orientalis - východní, occ. = occidentalis - západní, ex. o. = ex ovo, množné číslo ex ovis - z vajíčka, z vajíček, ex. l. = ex larva, množné číslo ex larvis - z larvy, z larev, z housenky, z housenek, ex. p. = ex pupa, množ. č. ex pupis - z kukly, z kukel, lgt. nebo leg. = legit - sbíral, det. = determinavit - určil, revid. = revidit - revidoval, educ. = educavit - vychoval, observ. = observavit - pozoroval, coll. = collectio - sbírka. Poslední jmenovné zkratky se píší za jméno a spojují se spojkou „et“ = a - např.: P. Novák lgt., det. et coll. Pro vyjádření samčího pohlaví lze uvést zkratku m – male, pro samičí pohlaví f – female.

Pouze taxony živočichů a rostlin na úrovni rodů, druhů a poddruhů (ne však čeledí a vyšších taxonomických jednotek) pište vždy kurzívou, ne však autory popisů taxonů, letopočty a zkratky ssp., sp., spp., f. a další.

Datum se píše obvyklým způsobem arabskými číslicemi (nevypíše-li autor např. ze stylistických důvodů slovní název měsíce), za tečkou se dělá vždy mezera (19. 10. 1963, 18. 2. 2000). V anglickém textu (např. abstrakt) je třeba dodržovat tamní jazykový úzus a psát římské číslice malými písmeny (19.x.1963, 18.ii.2000). V angličtině se též píše desetinná tečka místo čárky (63.9 mm).

Příklad faunistického údaje: Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758). Bohemia bor., okr. Česká Lípa, Provodín u České Lípy, pískovna pod hřbitovem (5353, příp. 5353d), 10.–17. 7. 2012, 3 m, 2 f, moerieckeho past, P. Novák lgt., det. et coll.

Názvy kapitol pište malými tučnými písmeny se zarovnáním k levému okraji.

10. Citace literatury v textu pište dle vzoru: (Pavel 1970), Pavel (1970), (Pavel & Petr 1970), Pavel & Petr (1970), Pavel et al. (1970) - při více než dvou autorech.

V seznamu literatury na konci článku se uvádějí pouze práce citované v textu. Autoři se píší v seznamu literatury v abecedním pořadí, práce od jednoho autora v chronologickém sledu, při více pracích téhož autora z jednoho roku používejte označení a, b, c,..., za příslušným rokem. Čárkou se oddělují jen jména autorů, mezi posledním a předposledním jménem je použit znak „&“ (např. Hudec K., Chytil J., Šťastný K. & Bejček V. 1995:…).

Citace prací z časopisů, periodik a řad sborníků: Název práce včetně rodových a druhových jmen se píše standardním písmem, bez použití kurzívy. Název časopisu (periodik) se píše kurzívou. U časopisů se uvádí: název časopisu, ročník, číslo (je-li v ročníku každé číslo stránkováno samostatně), za dvojtečkou a mezerou následují stránky (od–do) bez označení „p., pp., s.,“ (např.: Bezděz 6: 60–79.). Názvy časopisů je možno zkrátit vžitými zkratkami.

Příklad citace: Bárta Z. 1967a: Nové druhy savců pro oblast Labských kvádrových pískovců. Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 3: 175–183. Bárta Z. 1967b:…

Citace knih, monografií a jiných samostatných publikací: Název knihy se píše kurzívou, ostatní údaje standardním písmem. Uvádí se autor, rok vydání, název, nakladatelství, místo vydání a počet stran.

Příklad citace: Hůrka K. 1996: Carabidae České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 565 pp.

Citace nepublikovaných rukopisů (diplomové práce, závěrečné zprávy z výzkumů apod): Název se píše kurzívou, ostatní údaje standardním písmem. Uvádí se název práce, zkratka Msc., případně typ práce (dipl. práce, habil. práce apod.), dále jedno z míst (název instituce a město), kde je práce uložená/dostupná a počet stran.

Příklad citace: Plocek A. 1974: Ryby v řece Ploučnici. Msc., dipl. práce, depon. in katedra zoologie, Přír. fak. UK, Praha. 135 pp.

Pokyny pro úpravu článků z oboru historie

11. Poznámky a citaci literatury je možno upravit dvojím způsobem.

a) Je možno použít tradičních číslovaných poznámek, v nichž bude citována příslušná literatura a prameny. Citace uvádějte podle vzoru, včetně dodržení uvedené interpunkce:
Žemlička, J.: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století, Praha 1980, s. 135.
Při opakování díla stačí uvést zkrácenou citaci : Žemlička, J.: Vývoj osídlení, s. 90.
Při opakování autora i díla: Tamtéž, s. 102–103.
Při opakování autora: Týž: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 125.

Citace článku dvou autorů v periodické publikaci:
Panáček, J. - Gabriel, F.: Českolipské kostely Panny Marie a sv. Mikuláše. Bezděz 7, 1998, s. 42.

Citace článku ze sborníku:
Maur, E.: Hrad Vlčtejn a Pabiankové. K počátkům husitství na Plzeňsku. In: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, Praha 1992, s. 81.

Citace vydaných pramenů:
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V-2. Edd. J. Šebánek et S. Dušková, Praha 1981, s. 216, č. 614. (V další citaci již stačí CDB V-2, s. 217, č. 615.)
Při citaci nevydaných pramenů uveďte: název archivu a jeho sídla, název příslušného archivního fondu, inventární číslo a název archiválie, u úředních knih též folio:
Státní okresní archiv (SOkA) Česká Lípa, Archiv města (AM) Česká Lípa, inv. č. 2274, Vyvlastnění pozemků pro stavbu Severní dráhy.

Při použití tohoto způsobu citace nutno doplnit na závěr Soupis pramenů, edic pramenů a použité literatury.

b) Odkazy na literaturu a prameny je možno umístit do textu do závorky:
(Žemlička 1980, 135); .....jak tvrdí J. V. Šimák (1917, 52); (CDB V-2, s. 148, č. 570); (SOkA Česká Lípa, AM Česká Lípa, inv. č. 2523, Hokynářský řád pro Českou Lípu). Seznam literatury a pramenů se uvede na konci článku. Autoři se píší v abecedním pořadí, práce od jednoho autora v chronologickém sledu, při více pracích téhož autora z jednoho roku se použije označení a, b, c,..., za příslušným rokem:
Lahmer, R. 1889a: Zur Geschichte der nordböhmischen Leinen – Industrie, MNEC 12, s. 97–105.
Lahmer, R. 1889b: Einiges von der nordböhmischen Kattunindustrie, MNEC 12, s. 298–304.

Seznam se doplní o soupis použitých zkratek:
MNEC: Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs.
SAP: Sborník archivních prací.

Číslovaných poznámek je možno využít na vysvětlení různých vedlejších okolností a problémů nebo k odkazům na takový druh pramene, který nelze v krátké a jednoduché formě umístit do závorky v textu.

Pokyny pro autory ke stažení (52 kB, formát DOC)


▴ NAHORU