Vlastivědný spolek Českolipska

• Dušičkový výlet do Horní Police

• Výroční členská schůze


Dušičkový výlet do Horní Police

sobota 6. listopadu 2021

Po dvou letech se členové Vlastivědného spolku Českolipska vydali v sobotu 6. listopadu na oblíbený dušičkový výlet, tentokrát do poutního areálu v Horní Polici. Krásný slunný den přilákal na prohlídku 26 zájemců. Průvodcem nám byl profesor českolipského gymnázia Martin Aschenbrenner a páter Stanislav Přibyl.

Bohatá historie poutního areálu v Horní Polici začala vznikat v roce 1523. Tehdy sem do původního gotického kostela přinesli věřící sošku Panny Marie, kterou našli v Ploučnici. Tento „dar z nebes“, 75 cm vysoká socha znázorňující Pannu Marii v naději, byl vystaven na hlavním oltáři, a od té doby se zde scházeli poutníci, aby se jí poklonili. Mariánský kult v 15. století, při kterém se poutí zúčastňovalo stále více lidí (Horní Polici navštěvovalo spolu s Bohosudovem nejvíce lidí v Čechách), si vynutil přestavbu kostela. Vévoda Julius Sasko-Lauenburský, majitel Horní Police, nechal v roce 1688 kostel zbořit a začala zde výstavba poutního areálu. Jeho dílo dokončila v roce 1725 dcera Anna Marie Františka Toskánská. Staviteli byli Giulio Broggia a Václav Špaček. O 130 let později, v roce 1861, prošel důkladnou rekonstrukcí placenou tehdejším majitelem excísařem Ferdinandem V. Dobrotivým. Kostel Navštívení Panny Marie s neobvyklou lodní přístavbou a sakristií do písmene U, hřbitovem, ambitem s kaplemi a věžičkami, zvonicí a farou, vítal poutníky až do roku 1945. Z páterů, kteří zde sloužili, byl oblíbený zejména Wenzel Hocke, působící zde na konci 18. století. Dalším významným farářem byl Josef Stejskal. Ihned po nástupu v roce 1954 nechal opravit střechu kostela, která byla poškozena vybuchlou bombou na konci války, a později ambity. V nových poměrech už neměl sílu zahájit rekonstrukci, a tak objekt chátral. Po jeho smrti se církevní služby ujal páter Stanislav Přibyl. Vyvinul značné úsilí k záchraně tohoto barokního skvostu. Dokázal se svými spolupracovníky shromáždit finanční prostředky a začít s rekonstrukcí budov, které byly v havarijním stavu. Odměnou za toto úsilí je mu letos udělená cena ministerstva kultury: rekonstrukce, která dosud stála 114 milionů korun, byla oceněna jako stavba roku. Budovy v areálu začínají zářit původními barvami, ambitu byly přistavěné věžičky, je opravená zvonice, zrekonstruované nádvoří, jsou obnovené varhany. Uvnitř kostela nás přitahuje zrestaurovaný hlavní oltář s „plaváčkem“ - soškou Panny Marie, a barokní nástěnné malby. Na opravy ještě čekají boční oltáře v kostele, ambity s lavicemi a oltáři, a fara. Barokní klenot svítící novotou a tyčící se nad vesnicí láká turisty i poutníky k návštěvě, kterých stále přibývá.


Výroční členská schůze

čtvrtek 07. října 2021

Slavnostní setkání členů spolku a významných hostů bylo zahájeno v 17 hodin v klubu U bílýho černocha v České Lípě.

Akci moderovali předseda spolku Michal Panáček spolu s členkou výboru Jaroslavou Vondrovou.

V první části slavnostního večera bylo vzpomenuto dvou významných členů spolku, kteří naše řady v nedávné době opustili. Těmi, za které se držela minuta ticha, byli RNDr. Pert Kühn, CSc. a Mgr. Ladislav Smejkal. Oba byli dlouholetí vlastivědní badatelé, členové redakční rady sborníku Bezděz.

Následně předseda Michal Panáček stručně shrnul činnost a aktivity spolku v letech 2020 a 2021 a plány na rok 2022.

Jednou z hlavních částí programu večera bylo z různých pohledů představit ediční činnost a publikační, přednáškovou a osvětovou práci spolku v uplynulých 30 ti letech. Na úvod dostali slovo „otcové zakladatelé“ Miloslav Sovadina a Jaroslav Panáček, kteří zavzpomínali na úplné počátky v raných 90. letech minulého století. Následně vystoupila s připomínkou mnoha stovek výletů a přednášek členka výboru Magdalena Pujmanová. Michal Rádl, člen výboru spolku stručně připomněl, jak se za 30 let proměnila členská základna. Význam spolkového periodika, sborníku Bezděz vzpomenul svým příspěvkem vedoucí českolipského archivu Petr Kozojed. Na závěr této části setkání předseda Michal Panáček představil výstavní a publikační činnost, kterou spolek rozvinul po roce 2017.

V druhé části slavnostního večera bylo přistoupeno k ocenění 10 osobností, které byly výborem  navrženy a následně schváleny. Jednalo se o osobnosti především úzce spjaté s činností spolku.

Oceněni byli Ladislav Smejkal – in memoriam, Miloslav Sovadina, Jaroslav Panáček, Olga Sykáčková, Petr Kühn – in memoriam, Jana Blažková, Miroslav Honců, Zdeněk Pokorný, nejstarší člena spolku 93 letá Marta Ponocná a starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Spolek připravil k této příležitosti trička v černé barvě, s emblémem odznaku, který se uděloval. Také byly vyrobeny hrnky rovněž s vyobrazením pamětního odznaku. Tyto upomínkové předměty a publikace vydané spolkem byly u vchodu nabízeny k prodeji.  Ve foyer byla uspořádána příležitostná výstava, která na několika panelech rekapitulovala úspěšných třicet let spolku. Zároveň bylo vystaveno jak všech 30 vydaných ročníků sborníku Bezděz, tak i všechny další publikace, které spolek za dobu své činnosti vydal.

Na závěr celé akce poděkoval předseda za hojnou účast členstvu a váženým hostům a pozval je na slavnostní pohoštění.

Příjemný společenský večer byl podbarven i potěšujícím hudebním vystoupením s českými a moravskými lidovými písněmi.

Akce se zúčastnili i I. místostarosta města Jaroslav Turnhöfer, II. místostarosta města Martin Brož, zastupitelé Jakub Mencl, Roman Málek, Tomáš Vlček, tajemnice MěÚ Eva Bartoňová, ředitelka knihovny Dana Kroulíková, ředitel muzea Zdeněk Vitáček, provozovatel muzea vystěhovalectví v Náhlově Petr Polakovič, pan  Petr Fletcher a mnoho dalších. Celkem se akce zúčastnilo cca  60 lidí.

Zapsal M. Rádl, 8. 10. 2021